Algemene Voorwaarden

Villa Pluis | Hippe geboortekaartjes | Algemene Voorwaarden


Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Villa Pluis, gevestigd te Middelharnis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Bij elke bestelling die u plaatst bij Villa Pluis gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

In deze Voorwaarden betekent:

Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Villa Pluis is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Villa Pluis: de eenmanszaak die een online geboortekaartjes / kaartenwinkel exploiteert.

Overeenkomst: elke afspraak tussen Villa Pluis en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Villa Pluis ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

Villa Pluis

Postbus 49 / 324a AA in Middelharnis,

telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Villa Pluis is een webwinkel waar bezoekers geboortekaartjes kunnen bestellen, laten drukken en verzenden. De ontwerpen worden gedrukt op een digitale drukpers, uitbesteed aan een zorgvuldig uitgekozen leverancier.

 1. Algemeen & toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Villa Pluis met uitsluiting van eventuele andere algemene (inkoop) voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn via de site www.villapluis.nl te raadplegen, schriftelijk op te vragen en worden kosteloos toegezonden.

1.2 Van hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Villa Pluis, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.

1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

1.5 Villa Pluis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur. Buiten deze openingstijden kan Villa Pluis niet leveren. Aanvragen en/of bestellingen buiten deze tijden worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. In het weekend, op binnenlandse feestdagen en tijdens de vakantiesluiting van Villa Pluis worden aanvragen en bestellingen wel ontvangen, maar pas de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

 1. Prijzen en offertes

2.1 Villa Pluis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de Villa Pluis website met directe ingang te wijzigen.

2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Villa Pluis gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

2.3 Villa Pluis zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

2.5 De administratie van Villa Pluis geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Villa Pluis  verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Villa Pluis verrichte leveringen. Villa Pluis erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.

2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 3 maanden geldig.

2.7 Villa Pluis kan geboortekaartjes leveren vanaf een minimaal aantal van vijfentwintig (25) stuks.

2.8 Villa Pluis kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.

2.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht Villa Pluis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.0 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 1. Acties en gratis artikelen

3.1 Alle acties mogen op ieder moment gestopt of gewijzigd worden door Villa Pluis zonder opgaaf van reden.

3.2 Gratis poster van het geboortekaartje (A4 formaat) bij bestelling van 50 geboortekaartjes. Tegoedbon wordt meegeleverd als brief bij een gratis proefkaart. Alle Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze actie. Actie geldig op geboortekaartjes van deze website. Lijsten uit voorraad leverbaar, deze kunnen dus afwijken van het voorbeeld. Exclusief verzendkosten. Villa Pluis mag deze actie, zonder opgaaf van reden, op elk moment voor de aflopende datum van 31 december 2015 beëindigen.

3.3 Lente korting: 10 euro korting op je volledige bestelling vanaf 50 geboortekaartjes. Actie is 4 maanden geldig vanaf het moment dat tussen 20 maart 2016 en 20 april 2016 een gratis proefkaartje via www.villapluis.nl bestelt wordt.

3.4 Win 25 euro korting op geboortekaartjes. Actieperiode van 1 juli 2016 t/m 31 juli 2016 en is geldig vanaf 50 geboortekaartjes. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

3.5 5 Gratis geboortekaartjes. Actieperiode van 1 juli t/m 31 juli 2016 en is geldig vanaf 50 geboortekaartjes.  Actie is 3 maanden geldig vanaf het moment dat tussen 1 juli 2016 en 31 juli 2016 een gratis proefkaartje via www.villapluis.nl bestelt wordt. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen.

3.6 Lente korting: 10 euro korting op je volledige bestelling vanaf 50 geboortekaartjes. Actie is 4 maanden geldig vanaf het moment dat tussen 1 augustus en 30 september 2016 een gratis proefkaartje via www.villapluis.nl bestelt wordt.

3.7 Win 100 geboortekaartjes. Actieperiode van 1 september 2016 t/m 31 oktober 2016 en is alleen geldig i.c.m. het volgen van de Instagram pagina van Villa Pluis. Actie is na het kiezen van een winnaar 5 maanden geldig. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. Prijs staat voor 1oo geboortekaartjes en 100 witte enveloppen. Gekleurde enveloppen en bijlages zoals polaroids en kraamfeestkaartjes zitten niet bij de prijs inbegrepen. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

3.8 Win 75 geboortekaartjes. Actieperiode van 21 maart 2017 t/m 20 mei 2017 en is alleen geldig i.c.m. het volgen van de Instagram en/of Facebook pagina van Villa Pluis. Actie is na het kiezen van een winnaar 5 maanden geldig. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. Prijs staat voor 75 geboortekaartjes en 75 witte enveloppen. Gekleurde enveloppen en bijlages zoals polaroids en kraamfeestkaartjes zitten niet bij de prijs inbegrepen. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Niet winnaars (wel meegedaan aan actie): 15 euro korting op een bestelling geboortekaartjes vanaf 50 stuks. Screenshot meedoen aan actie noodzakelijk om korting te kunnen verzilveren.

3.9 Win 50 geboortekaartjes. Actieperiode van 19 april 2018 t/m 21 juni 2018 en is alleen geldig i.c.m. het volgen van de Instagram en/of Facebook pagina van Villa Pluis. Actie is na het kiezen van een winnaar 4 maanden geldig. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. Prijs staat voor 50 geboortekaartjes en 50 witte enveloppen. Gekleurde enveloppen en bijlages zoals polaroids en kraamfeestkaartjes zitten niet bij de prijs inbegrepen. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Niet winnaars (wel meegedaan aan actie): 15 euro korting op een bestelling geboortekaartjes vanaf 50 stuks. Screenshot meedoen aan actie noodzakelijk om korting te kunnen verzilveren.

3.10 Win een ontwerp op maat. Actieperiode van 1 november 2018 t/m 30 november 2018 en is alleen geldig i.c.m. het volgen van de Instagram en/of Facebook pagina van Villa Pluis. Actie is na het kiezen van een winnaar 4 maanden geldig. Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld en niet geldig i.c.m. andere acties en/of aanbiedingen. Prijs staat alleen voor het ontwerp op maat, d.w.z. het maken van een uniek ontwerp. De geboortekaartjes zelf dienen betaald te worden.  De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Niet winnaars (wel meegedaan aan actie): 15 euro korting op een bestelling geboortekaartjes vanaf 50 stuks. Screenshot meedoen aan actie noodzakelijk om korting te kunnen verzilveren.

 1. Opdracht

4.1 De overeenkomst tussen de klant en Villa Pluis komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Villa Pluis. De opdracht wordt schriftelijk danwel via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven (e-mail) adres. Villa Pluis is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde verzorging in het algemeen en wanneer deze adressen zijn veranderd.

4.2 Villa Pluis is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.

4.3 Villa Pluis is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze Algemene Voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door Villa Pluis betrokken derden.

4.4 Villa Pluis is gerechtigd alle afgeronde opdrachten openbaar te publiceren op haar website en Social Media pagina’s.

4.5 Een (na)levering kan een bepaalde kleurafwijking hebben t.o.v. het proefkaartje of de eerdere bestelling. Dit komt omdat de drukpers gevoelig is voor veel omgevingsfactoren. Daarnaast heeft papiersoort ook invloed op de kleur. Bij extreem verschil bepaalt Villa Pluis de afwijking en neemt daarna contact met de klant op.

 1. Gegevens op de geboortekaart

5.1 Villa Pluis stuurt ter controle altijd een laatste definitieve digitale versie van de kaart.

5.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Villa Pluis is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het geboortekaartje.

 1. Levering en leveringstermijn

6.1 Villa Pluis streeft ernaar de geboortekaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of Post NL en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Op bepaalde papiersoorten zit standaard een levertijd (structuurpapier en parelmoerpapier).

In dit geval van overmacht heeft Villa Pluis het recht om de uitvoering en levering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld zonder dat Villa Pluis verplicht is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Villa Pluis kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

6.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 5 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.4 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Villa Pluis hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.

6.5 Indien de klant een levering weigert, kan Villa Pluis de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Villa Pluis in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

6.6 Alle leveringen van de bestellingen worden uitbesteed aan een derde partij. Meestal is dit Post NL.

6.7. Wanneer de bestellingen zijn gepost, zijn de leveringsvoorwaarden van deze derde partij van toepassing.

6.8 De bestellingen worden uitgevoerd op de door u aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.

6.9 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen

6.10 Villa Pluis is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

6.11 Villa Pluis is niet verantwoordelijk voor producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd zijn en kunnen daardoor een afwijking in kleur vertonen.

 1. Betaling

7.1 Bij bestelling wordt direct afgerekend. De bestelling gaat pas naar de drukker en enveloppen die vooraf toegestuurd moeten worden, worden pas verzonden als Villa Pluis het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

7.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.3 Een bestelling kan alleen worden geaccepteerd indien er direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven bij de bestelling.

7.4 Indien de betaling wordt herroepen, bent u Villa Pluis het openstaande bedrag verschuldigd, inclusief een vertragingsrente van 1% per maand en administratiekosten van € 25,-. Indien het openstaande bedrag wordt uitbesteed aan een Incassobureau, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

7.5 Indien uw betaling in gebreke blijft, is Villa Pluis gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

7.6 Alle door Villa Pluis gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

 1. Annulering

8.1 Wanneer de klant de opdracht wenst te annuleren zal Villa Pluis, afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering, € 35,00 in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van het ontwerpvoorstel. In geval er al een proefdruk op papier door de klant is ontvangen, dan zijn de kosten voor annulering € 50,00. Ook eventueel vooraf verzonden enveloppen worden in rekening gebracht. Indien de vooruitbetaling reeds heeft plaatsgevonden dan zal Villa Pluis dit bedrag, onder aftrek van gemaakte kosten, aan de klant crediteren.

8.2 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Villa Pluis  € 150,00 ontwerpkosten in rekening brengen.

8.3 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

8.4 Na betaling geldt een wettelijke bedenktijd van maximaal 14 dagen

 1. Garanties en klachten

9.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

9.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de geboortekaartjes. Mochten de geboortekaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Villa Pluis hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Villa Pluis zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.  Bij reeds verzonden geboortekaartjes kan Villa Pluis geen klachten meer in behandeling nemen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1 Villa Pluis sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Villa Pluis verzonden producten. Villa Pluis sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.

 1. Overmacht

11.1 Villa Pluis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Villa Pluis

11.2 In geval van overmacht heeft Villa Pluis het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Villa Pluis zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.

11.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Villa Pluis geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Villa Pluis niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

12.  Privacy

12.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Villa Pluis gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12.2 Uw gegevens kunnen we eventueel ook gebruiken voor aanbiedingen, reclames of andere producten en diensten van Villa Pluis. Deze aanbiedingen zullen u per mail worden gestuurd. Wanneer u zich voor deze mail wilt afmelden, kunt u dat doen door een mail te sturen naar info@villapluis.nl.
 Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 1. Auteursrecht

13.1 Op alle op de site van Villa Pluis afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Villa Pluis.  Om deze reden is het tevens niet mogelijk geboortekaarten zonder ons logo te bestellen.

13.2 Indien de klant kiest voor een geboortekaartje met eigen afbeeldingen of foto’s, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

13.3 Werk dat in uw opdracht wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van Villa Pluis en mag niet door u worden gebruikt voor andere doeleinden. Villa Pluis behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

 1. Rechten van intellectuele eigendom

14.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Villa Pluis.

14.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Villa Pluis aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Villa Pluis, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.3 Indien en voor zover Villa Pluis producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Villa Pluis voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Villa Pluis in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

 1. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Villa Pluis en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.

15.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 1. Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

16.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.

16.2 Villa Pluis is ten alle tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen

 1. Diversen

17.1 Wanneer Villa Pluis de Algemene Voorwaarden gedurende een lange of korte tijd minder strikt heeft nageleefd, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen.

17.2. De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Officiële prijzen

De prijzen die op de website van Villa Pluis staan (www.villapluis.nl) zijn de enige juiste en toepasbare. Bij reken- of typefouten in de site kan achteraf op deze prijzen worden teruggevallen.